Două posturi vacante la Primăria Gherla


Agenția Națională a Funcționarilor Publici scoate la concurs două posturi libere din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gherla: auditor, clasa I, grad profesional principal şi auditor, clasa I, grad profesional superior.

Persoanele care doresc să aplice pentru aceste posturi trebuie să dețină următoarele:

auditor, clasa I, grad profesional principal:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

– auditor, clasa I, grad profesional superior:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Dosarele de înscriere trebuie depuse la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Concursul va cuprinde o probă scrisă și un interviu. Proba scrisă va avea loc în ziua de 7 noiembrie începând cu ora 10:00. Data interviului va fi stabilită ulterior.

Bibliografia pentru proba scrisă:

•Constitutia Romaniei, revizuită;
•Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, r1;
•Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
•O.M.F.P. nr.252/2004 pentru aprobarea Codului de conduită etică a auditorului intern,cu modificările şi completările ulterioare;
•O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close