Două posturi vacante la Primăria Gherla

Agenția Națională a Funcționarilor Publici scoate la concurs două posturi libere din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gherla: auditor, clasa I, grad profesional principal şi auditor, clasa I, grad profesional superior.

Persoanele care doresc să aplice pentru aceste posturi trebuie să dețină următoarele:

auditor, clasa I, grad profesional principal:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

– auditor, clasa I, grad profesional superior:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Dosarele de înscriere trebuie depuse la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Concursul va cuprinde o probă scrisă și un interviu. Proba scrisă va avea loc în ziua de 7 noiembrie începând cu ora 10:00. Data interviului va fi stabilită ulterior.

Bibliografia pentru proba scrisă:

•Constitutia Romaniei, revizuită;
•Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, r1;
•Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
•O.M.F.P. nr.252/2004 pentru aprobarea Codului de conduită etică a auditorului intern,cu modificările şi completările ulterioare;
•O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

Distribuie articolul

Lasă un comentariu