Post vacant la Compartimentul prevenire și protecția muncii din Gherla

Primaria Municipiului Gherla organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie de consilier clasa I gradul profesional  superior  in cadrul Compartimentului prevenire si protectia muncii in data de  04.08.2017, ora 10.00;

Conditii  generale de participare la concursul de recrutare:

Conditiile generale prevazute de art.54  din Legea nr.188/1999, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Condiţii specifice

 • Studii universitare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor militare
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani

Dosarele trebuie sa cuprinda:

 1. formularul de înscriere
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. cazierul judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor;
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia

 1. Legea     nr. 215/2001    privind        administraţia     publică     locală,    republicata cu modificările si completările ulterioare;
 2.  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 5. Legea nr. 481/2004 privind protectia civila
 6. Legea nr.319/2006 a protectiei muncii

Dosarele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Gherla, in termen de 20  zile de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial.

Relatii suplimentare despre  continutul dosarului si bibliografie se pot obtine de la sediul institutiei sau la telefon 0264241926 (int.106).Persoana de contact: Necula Ileana – Serviciul  Resurse Umane.”

Distribuie articolul

Lasă un comentariu