Post vacant la Cantina de Ajutor Social Gherla

 

Cantina de Ajutor Social Gherla organizeaza concurs in vederea ocuparii postului de natura contractuala de referent de specialitate I I I , pe durata nedeterminata.

Conditii de participare

 • are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul Tn Romania
 • cunoaște limba romana, scris și vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnata defmitiv pentru savarșirea unei infractiuni contra umanitații, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarșite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare:

 • Studii economice superioare absolvite cu diploma de licenta
 • Vechime in specialitatea studiilor minim 1 an.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa cuprinda următoarele documente:

 • cerere de inscriere la concurs
 • copia actului de identitate
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,
 • copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 • carnetul de munca sau, dupa caz, adeverinte care atesta vechimea in munca, in meserie;
 • cazier judiciar;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitafile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

Etapele desfasurarii concursului:

 1. Depunerea dosarelor de inscriere se va face pina in ziua de 07.02.2017, orele 15,  la sediul Cantinei de Ajutor Social Gherla;
 2. Selectarea dosarelor se va face pina pe data de 09.02.2017 si afisarea rezultatelor cu “Admis” si ” Respins “;
 3. Proba scrisa va avea loc la data de 17.02.2017, orele 10, la sediul Cantinei de Ajutor Social Gherla;
 4. Interviul va avea loc la data de 21.02.2017 , orele 10,00 la sediul Cantinei de Ajutor Social Gherla;
 5. Afisarea rezultatelor se va face in data de 22.02.2017, orele 15.

Bibliografia de concurs.

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de Conduita al personalului contractual, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 208/1997 privind Cantinele de Ajutor Social;
 • Legea 53/2003 actualizata;
 • Legea-cadru 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului patit din fonduri publice;
 • Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Cantinei de Ajutor Social Gherla din str. Armeneasca nr. 2, sau la teL0264 243016 .

Distribuie articolul

Lasă un comentariu